298/2005 Sb.Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. července 2005 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 12. července 2005 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2005
o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů        Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle § 29 odst. 2 písm. e) a § 38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.:ČÁST PRVNÍ

POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI
A ODBORNOU ZPŮSOBILOST PŘI
HORNICKÉ ČINNOSTI NEBO ČINNOSTI
PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

Hlava I

ODBORNÁ KVALIFIKACE
A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST


§ 1
Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) odborná kvalifikace - způsobilost k výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen "příslušná regulovaná činnost") prokazovaná předepsaným ukončeným vzděláním a předepsanou odbornou praxí v regulované činnosti1),
       b) odborná způsobilost - naplnění odborné kvalifikace a prokázání znalostí z právních předpisů (§ 3 odst. 1), a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon činnosti,
       c) ukončené vzdělání - úspěšné ukončení studia, ve kterém se vyučují technické obory potřebné k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky. Prokazuje se dokladem o ukončeném vzdělání,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI A ODBORNOU ZPŮSOBILOST PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI NEBO ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
Hlava I - ODBORNÁ KVALIFIKACE A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 1 - Vymezení pojmů
§ 2 - Odborně kvalifikovaná osoba
§ 3 - Odborná způsobilost
§ 4 - Ověřování odborné způsobilosti
§ 5 - Postup ověřování odborné způsobilosti orgány státní báňské správy
§ 6 - Platnost osvědčení
§ 7 - Postup ověřování odborné způsobilosti organizací
Hlava II - OPAKOVANÉ OVĚŘENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 8 - Periodické zkoušky
Hlava III - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
§ 9  
Hlava IV - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
§ 10  
Hlava V - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
§ 14  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST ŠESTÁ - Změna vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
§ 16  
ČÁST SEDMÁ - Změna vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 360/2001 Sb.
§ 17  
ČÁST OSMÁ - Změna vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
§ 18  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb.
§ 19  
ČÁST DESÁTÁ - Změna vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 20  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Příloha č. 1 - Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon vybraných regulovaných činností
Příloha č. 2 - Orgány státní báňské správy ověřují odbornou způsobilost u následujících regulovaných činností
Zavřít
MENU