294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. července 2005 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. července 2005 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
294

VYHLÁŠKA
ze dne 11. července 2005
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU


Hlava I

Předmět úpravy a základní pojmy

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v souladu s nimi upravuje

       a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen "skládky") a podmínky jejich provozování,
       b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,
       c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,
       d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,
       e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU
Hlava I - Předmět úpravy a základní pojmy
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
Hlava II - Odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládky (K § 14 odst.  5 a § 21 odst.  5 zákona)
§ 3 - Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu
§ 4 - Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání odpadů na skládky
§ 5 - Obsah plánu úprav skládky
Hlava III - Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky (K § 21 odst.  5, § 22 odst.  2, § 35 odst.  3, § 45 odst.  3)
§ 6 - Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky
§ 7 - Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky
§ 8 - Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů
§ 9 - Technické požadavky na ukládání odpadů upravených stabilizací na skládky
Hlava IV - Způsob vytváření a čerpání finanční rezervy (K § 51 odst.  5 zákona)
§ 10 - Způsob vytváření finanční rezervy
§ 11 - Způsob čerpání finanční rezervy
Hlava V - Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (K § 19 odst.  3 zákona)
§ 12 - Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu
§ 13 - Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů k uzavírání a rekultivacím skládek
§ 14 - Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu kromě uzavírání a rekultivace skládek (K § 19 odst.  3)
Hlava VI - Způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení [K § 21 odst.  5 písm.  c)]
§ 15  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 18  
Příloha č. 1 - Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů
Příloha č. 2 - Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti
Příloha č. 3 - Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky
Příloha č. 4 - Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky
Příloha č. 5 - Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek
Příloha č. 6 - Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku
Příloha č. 7 - Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku
Příloha č. 8 - Seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na skládkách odpadů bez zkoušek
Příloha č. 9 - Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 3
Příloha č. 10 - Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu
Příloha č. 11 - Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu
Příloha č. 12 - Technické normy pro analytické stanovení
Zavřít
MENU