290/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. července 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. června 2005 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
290

ZÁKON
ze dne 16. června 2005
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky


Čl. I


        Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        "(2)  Používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí obsahujících údaje o osobách Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím, jakož i postavení příslušníků zpravodajských služeb a jejich služební poměry upravují zvláštní zákony1).
_______________________________
1)

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.".

        2.  V § 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"c)  
Vojenské zpravodajství jako součást Ministerstva obrany2).
_______________________________
2)
§ 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.".

        3.  V § 4 odstavec 4 zní:

        "(4)  Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který ho též se souhlasem vlády odvolává.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU