289/2005 Sb.Zákon o Vojenském zpravodajství

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. července 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. června 2005 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
289

ZÁKON
ze dne 16. června 2005
o Vojenském zpravodajství


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1


        (1)  Zřizuje se Vojenské zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky.

        (2)  Postavení a působnost Vojenského zpravodajství a jeho spolupráci s ostatními zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní právní předpis1).ČÁST DRUHÁ

POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ


§ 2


        Úkoly Vojenského zpravodajství plní příslušníci Vojenského zpravodajství, kteří jsou ve služebním poměru k České republice podle zvláštních právních předpisů2).


§ 3

        Příslušníci Vojenského zpravodajství jsou při plnění svých úkolů povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná nepřiměřená újma.


§ 4

        Příslušníci Vojenského zpravodajství prokazují svou příslušnost k Vojenskému zpravodajství služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Vojenské zpravodajství".

§ 5

        Příslušníci Vojenského zpravodajství ve služebním poměru vojáka z povolání jsou oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň a použít ji v případě nutné obrany nebo krajní nouze3).ČÁST TŘETÍ

SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ
INFORMACÍ


§ 6


        Specifickými prostředky získávání informací se pro účely tohoto zákona rozumějí zpravodajské prostředky a využívání osob jednajících ve prospěch Vojenského zpravodajství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
HLAVA I - ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY
§ 7  
§ 8 - Zpravodajská technika
§ 9 - Použití zpravodajské techniky
§ 10 - Povolení k použití zpravodajské techniky
§ 11 - Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky
§ 12  
§ 13 - Krycí doklady
§ 14 - Krycí prostředky
§ 15 - Sledování osob a věcí
HLAVA II - VYUŽÍVÁNÍ OSOB JEDNAJÍCÍCH VE PROSPĚCH VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
§ 16  
§ 6  
ČÁST ČTVRTÁ - VEDENÍ EVIDENCÍ VOJENSKÝM ZPRAVODAJSTVÍM
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ A POVINNOST ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 25  
§ 26  
§ 27  
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 28  
§ 29  
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30 - Zrušovací ustanovení
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU