275/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2005 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. července 2005 Nabývá účinnosti: 14. července 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
275

VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2005,
kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele
u cigaret a při změnách těchto cen        Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele

        (1)  Výrobce, dovozce nebo osoba pověřená k podání návrhu na stanovení ceny pro konečného spotřebitele podle § 103 odst. 2 zákona (dále jen "navrhovatel") předloží Celnímu úřadu Kolín (dále jen "pověřený celní úřad") návrh ceny pro konečného spotřebitele (dále jen "cena") do desátého dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, od jehož prvního dne požaduje navrhovatel, aby navrhovaná cena nabyla účinnosti. V případě požadavku stanovení ceny s pozdějším datem účinnosti navrhovatel toto datum v návrhu uvede.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Návrh ceny pro konečného spotřebitele u cigaret
Zavřít
MENU