253/2005 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
253

ZÁKON
ze dne 3. května 2005,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním odborném dozoru
nad bezpečností práce


Čl. I


        Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

        1.  Preambule se zrušuje.

        2.  Nadpis nad § 1 se zrušuje.

        3.  V § 1 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

        4.  § 2 zní:


"§ 2

        Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.".

        5.  Nadpis nad § 3 se zrušuje.

        6.  V § 3 odst. 1 a 2 se slova "orgánů a" zrušují.

        7.  V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  
na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra nebo organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. XV  
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU