241/2005 Sb.Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. června 2005 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 1. června 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 194/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
241

VYHLÁŠKA
ze dne 1. června 2005
o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě
        a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 39a odst. 3 a § 39b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb.:

§ 1

        Tato vyhláška1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) způsob výpočtu prokazatelné ztráty, náležitosti smlouvy o závazku veřejné služby a vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Způsob výpočtu prokazatelné ztráty
§ 4 - Prokazování objednaného dopravního výkonu a předkládání výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v závazcích veřejné služby
§ 5 - Náležitosti smlouvy o závazku veřejné služby
§ 6 - Výkon státního dozoru nad financováním dopravní obslužnosti v závazcích veřejné služby
§ 7 - Provozování souběžné veřejné osobní dopravy
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě
Zavřít
MENU