229/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

ZÁKON
ze dne 18. května 2005,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě


Čl.  I


        Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:

        1. V § 8 odst. 2 písmeno  b) zní:

"b)
dopravní úřad určený podle kritérií stanovených ve zvláštním právním předpisu5b), jde-li o zahraniční osobu.
_______________________________
5b)
§ 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.".

        2. V § 9 odst. 1 se slova "a zajistit, aby ve vozidle taxislužby byla umístěna kopie protokolu o technické prohlídce" zrušují.

        3. V § 9 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)
práce řidiče taxislužby vykonávala pouze osoba
    1.
starší 21 let,
    2.
bezúhonná5),
    3.
spolehlivá,
    4.
která má průkaz o způsobilosti řidiče vykonávat taxislužbu.".

        4. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU