215/2005 Sb.Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o registračních pokladnách a o změně některých zákonů
(zákon o registračních pokladnách)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH


§ 1
Předmět úpravy

        Tento daňový zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění (dále jen "povinný subjekt") a upravuje další povinnosti související s evidencí plateb, a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní.


§ 2
Vymezení pojmů

        V tomto zákoně se rozumí

       a) autorizací servisního střediska rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") opravňující servisní středisko provádět servis registračních pokladen s fiskální pamětí (dále jen "pokladna"),
       b) certifikací typu pokladny rozhodnutí ministerstva schvalující typ pokladny vydané výrobci nebo dovozci,
       c) daňovým kódem pokladny neměnný individuální kód přidělený povinnému subjektu pro pokladnu místně příslušným finančním úřadem,
       d) databází pokladen evidence vedená ministerstvem pro účely správy daní, do které finanční úřady zaznamenávají nezbytné údaje o pokladnách a jejich provozu,
       e) fiskální pamětí technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky (dále jen "závěrka"), které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Evidence plateb na pokladně
§ 4 - Zvláštní tiskové výstupy
§ 5 - Certifikace typu pokladny
§ 6 - Náležitosti návrhu na udělení certifikace
§ 7 - Funkční a technické podmínky pokladny
§ 8 - Fiskální paměť
§ 9 - Zahájení provozu pokladny
§ 10 - Servisní kniha
§ 11 - Porucha provozu pokladny
§ 12 - Ukončení provozu pokladny
§ 13 - Výměna fiskální paměti
§ 14 - Povinnosti při změně vlastníka nebo uživatele pokladny
§ 15 - Autorizace servisního střediska
§ 16 - Činnost servisního střediska
§ 17 - Oprávnění kontrolních orgánů
§ 18 - Pořádková pokuta
§ 19 - Správní delikty
§ 20 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 21 - Řízení
§ 22 - Tiskopisy a uzávěry
§ 23 - Přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 24  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 25  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Příloha č. 1 - OCHRANNÝ ZNAK - FISKÁLNÍ LOGOTYP
Příloha č. 2 - NÁLEŽITOSTI SERVISNÍ KNIHY REGISTRAČNÍ POKLADNY
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI UZÁVĚRY
Zavřít
MENU