213/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. května 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 223/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog
prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Čl. I


        Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

        2.  V § 2 odst. 3 se slova "vyučení v" nahrazují slovy "středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném".

        3.  V § 3 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 9 až 13a zní:

        "(4)  Na dobu delší než 4 roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže

       a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 469/2002 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU