210/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova

Částka: 075 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 30. května 2005 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 22. března 2005 Nabývá účinnosti: 30. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

210

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky


      Ústavní soud rozhodl dne 22. března 2005 v plénu ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný a JUDr. Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublaná na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova,
takto:

      Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 8/2003, o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova, se ruší pro rozpor s § 10 písm. c) zákona o obcích interpretovaným v souladu s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

      Návrhem ze dne 16. 11. 2004 splňujícím obsahové i formální náležitosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"), se ministr vnitra domáhá zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003, o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova, pro její rozpor se zákonem.

      Citovaná vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 1. 2004. Opatřením ze dne 12. 10. 2004, č. j. MS - 1655/2 - 2004, zahájilo Ministerstvo vnitra ČR správní řízení o pozastavení účinnosti tohoto právního předpisu. Rozhodnutí o pozastavení účinnosti citovaného právního předpisu ze dne 12. 10. 2004, č. j. MS - 1655/2 - 2004, bylo doručeno městu Prostějov dne 1. 11. 2004. Protože město Prostějov nezjednalo nápravu, podal navrhovatel Ústavnímu soudu návrh dle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR a § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu na zrušení této vyhlášky. Znění citované obecně závazné vyhlášky je následující:
. . .

Zavřít
MENU