197/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Částka: 072 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. května 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. května 2005 Nabývá účinnosti: 26. května 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 148/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
197

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2005
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2a zákona a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovateli včel evidovanými podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "dotace").


§ 2
Druhy opatření

        Dotaci lze poskytnout na tato opatření:

       a) technická pomoc,
       b) boj proti varroáze,
       c) racionalizace kočování včelstev,
       d) úhrada nákladů na rozbory medu,
       e) obnova včelstev.

§ 3
Žádost o dotaci

        (1)  Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") občanské sdružení4), které

       a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "žádost"), a
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy opatření
§ 3 - Žádost o dotaci
§ 4 - Technická pomoc
§ 5 - Boj proti varroáze
§ 6 - Racionalizace kočování včelstev
§ 7 - Úhrada nákladů na rozbory medu
§ 8 - Obnova včelstev
§ 9 - Výše dotace v rámci opatření technická pomoc
§ 10 - Výše dotace v rámci opatření boj proti varroáze
§ 11 - Výše dotace v rámci opatření racionalizace kočování včelstev
§ 12 - Výše dotace v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu
§ 13 - Výše dotace v rámci opatření obnova včelstev
§ 14 - Společné ustanovení
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - Témata vzdělávacích kurzů v rámci opatření technická pomoc
Příloha č. 2 - Seznam zařízení, prostředků, témata studií a druhy kočovných zařízení
Zavřít
MENU