195/2005 Sb.Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. května 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 18. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 306/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2005,
kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 1, § 17 odst. 5, § 18 odst. 1, § 20 písm. a), § 45 odst. 3, § 62 odst. 1, § 62 odst. 4 písm. a) a b), § 70 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a):ČÁST PRVNÍ

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ
INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ


§ 1
Způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění s výjimkou nemocničních nákaz
(K § 62 odst. 1 zákona)

        (1)  Hlášení

a)   nově zjištěných onemocnění, včetně podezření nebo recidiv tuberkulózy či jiných mykobakterióz, o úmrtí na tuberkulózu osob neevidovaných ve skupině aktivní tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy (dále jen "tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza podléhající hlášení") a o zjištění tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy u osob neevidovaných ve skupině aktivní tuberkulózy, které zemřely z jiné příčiny, se podává na formuláři označeném "Povinné hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz" - SEVT 011 3;

b)   u osob dispenzarizovaných ve skupině aktivní tuberkulózy se podává jednou ročně na formuláři označeném "Kontrolní hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz"- SEVT 012 3; tento formulář se použije i při zjištění úmrtí osoby dispenzarizované ve skupině aktivní tuberkulózy a dále při zjištění, že osoba dispenzarizovaná v uvedené skupině aktivní tuberkulózu nebo mykobakteriózu nemá, a po přeřazení takové osoby do skupiny inaktivní tuberkulózy;

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
§ 1 - Způsob a rozsah hlášení infekčních onemocnění s výjimkou nemocničních nákaz (K § 62 odst.  1 zákona)
§ 2 - Způsob hlášení nemocničních nákaz [K § 16 odst.  2 písm. b) zákona]
§ 3 - Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů a u nemocí, jejichž léčení je povinné (K § 45 odst.  3 a § 70 odst.  1 zákona)
§ 4 - Lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné [K § 20 písm.  a) zákona]
§ 5 - Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu a náležitosti žádanky [K § 62 odst.  4 písm.  a) a b) zákona]
§ 6 - Požadavky na umístění a přístrojové a materiálové vybavení laboratoře provádějící laboratorní vyšetření na virus lidského imunodeficitu [K § 72 odst.  1 písm.  a) zákona]
ČÁST DRUHÁ - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 7 - Příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče (K § 17 odst.  1 zákona)
§ 8 - Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce (K § 17 odst.  1 a 5 zákona)
§ 9 - Manipulace s prádlem (K § 18 odst.  1 zákona)
§ 10 - Úklid prostor zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče (K § 17 odst.  1 zákona)
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 11  
§ 12  
Příloha č. 1 - Seznam infekčních nemocí, které se hlásí orgánu ochrany veřejného zdraví až při hromadném výskytu
Příloha č. 2 - Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů a u nemocí, jejichž léčení je povinné
Příloha č. 3 - Způsoby sterilizace a její kontroly, způsoby vyššího stupně dezinfekce, způsoby dezinfekce a její kontroly
Příloha č. 4 - Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Příloha č. 5 - Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření v roce ......
Zavřít
MENU