187/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. května 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 4. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
187

VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2005,
kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., k provedení § 3 odst. 1, 3 a 5 a § 4 odst. 1, 2, 4 a 7 a § 41a odst. 1 zákona a podle § 19 odst. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, se mění takto:

        1.  V § 3 se na začátek odstavce 1 vkládá věta "Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví.".

        2.  V § 3 odst. 2 se za slova "§ 3 odst. 3" vkládají slova "věty první a druhé".

        3.  V § 3 odst. 3 se za slova "§ 41a" vkládají slova "odst. 1".

        4.  V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

        "(5) Kontrola vody používané v dopravních prostředcích se provádí v rozsahu kráceného rozboru, popřípadě rozšířeného o ukazatele, jejichž hodnota může být změněna vlivem materiálů, se kterými přichází voda do styku, nebo dodatečnou úpravou vody, za podmínky, že voda je odebírána z vodovodu, kde kvalita vody vyhovuje požadavkům této vyhlášky.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU