180/2005 Sb.Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. března 2005 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

ZÁKON
ze dne 31. března 2005
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

        (2)  Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí

       a) podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen "obnovitelné zdroje"),
       b) zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů,
       c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
       d) vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

§ 2

Základní pojmy

        (1)  Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Předmět podpory
HLAVA II - PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
§ 4 - Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů
§ 5 - Podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
§ 6 - Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů
§ 7 - Pravidelné vyhodnocování
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 8 - Kontrola
§ 9 - Správní delikty
§ 10  
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hospodaření energií
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU