179/2005 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

ZÁKON
ze dne 28. dubna 2005,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zrušení Fondu národního majetku České republiky        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 500/1990 Sb.


Čl. I


        V § 16a odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se slova "a Fondu národního majetku České republiky" a slova "nebo Fond národního majetku České republiky" zrušují.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu


Čl. II


        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 118 odst. 3 písmeno c) zní:

       "c) informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za účetní období vedoucí osoby a členové dozorčích rad od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby a souhrnně za všechny členy dozorčí rady.".

        2.  V § 118 odst. 3 písmeno d) zní:

       "d) informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob těmto osobám blízkých, informace o opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; informace se uvádějí souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za osoby těmto osobám blízké; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné údaje.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 500/1990 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 438/1991 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 42/1992 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 162/1992 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 282/1992 Sb.
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 210/1993 Sb.
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 224/1994 Sb.
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 135/1996 Sb.
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 95/1999 Sb.
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o České konsolidační agentuře
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 15/2002 Sb.
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb.
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 480/2003 Sb.
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 293/2004 Sb.
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o vlastnictví bytů
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. XXXIII  
Čl. XXXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 171/1991 Sb.
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXVI  
Zavřít
MENU