178/2005 Sb.Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

ZÁKON
ze dne 28. dubna 2005
o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti
Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZRUŠENÍ FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY A UKONČENÍ JEHO
ČINNOSTI


§ 1


        (1)  Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond").

        (2)  Veškerý majetek Fondu přechází dnem zrušení Fondu na stát. Dnem zrušení Fondu vstupuje stát do všech práv a povinností Fondu z právních vztahů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž účastníkem byl Fond.


§ 2

        Působnost Fondu přechází na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvu přísluší hospodaření s majetkem, který na stát přešel podle § 1 odst. 2. V právních vztazích, do nichž vstoupil stát podle § 1 odst. 2, jedná jménem státu ministerstvo.


§ 3

        (1)  Dnem zrušení Fondu zanikají zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva spojeného s akciemi, pro které tato zvláštní práva určily stanovy akciových společností podle článku IV bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem; ustanovení stanov akciových společností, která určují akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, pozbývají platnosti dnem zrušení Fondu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZRUŠENÍ FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY A UKONČENÍ JEHO ČINNOSTI
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - PRIVATIZACE MAJETKU STÁTU
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU