174/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů

Částka: 063 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. května 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. března 2005 Nabývá účinnosti: 2. května 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 96/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 15. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


174

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. března 2005,

kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) (dále jen Společenství) stanoví technické požadavky

a

z hlediska konstrukce a provedení na

1

rekreační plavidla a částečně zhotovená rekreační plavidla,

2

vodní skútry,

3

vybrané části rekreačních plavidel, jestliže jsou uváděny na trh společenství (dále jen trh) samostatně a jsou určeny k instalaci,

b

z hlediska emisí výfukových plynů na

1

pohonné motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech, nebo v nich,

2

pohonné motory podrobené větší úpravě motoru, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech, nebo v nich,

c

z hlediska emisí hluku na

1

rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými motory,

2

rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými motory podrobená větší úpravě plavidla a následně uvedená na trh do pěti let po provedení úpravy,

3

vodní skútry,

4

přívěsné motory a záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem určené k instalaci na rekreačních plavidlech,

jestliže jsou určeny k uvedení na trh.

(2) Z hlediska konstrukce a provedení se toto nařízení nevztahuje na

a

rekreační plavidla a vodní skútry výrobcem určené a označené výhradně pro závodění,

b

kanoe, kajaky, čluny poháněné vesly, pádly nebo bidly a šlapadla,

c

oplachtěná prkna,

d

surfová prkna a prkna s motorovým pohonem,

e

původní historická plavidla a jejich kopie, pokud byly jako kopie historických plavidel označeny výrobcem, byla konstruována před rokem 1950 a byla vyrobena převážně ze shodných materiálů použitých na historických plavidlech,

f

zkušební plavidla následně neuvedená na trh,

g

rekreační plavidla a vodní skútry vyrobené pro vlastní potřebu za předpokladu, že po zhotovení nebudou uvedeny na trh po dobu 5 let,

h

plavidla speciálně určená pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou2),

i

ponorná plavidla,

j

vznášedlové lodě,

k

lodě s nosnými křídly,

l

plavidla poháněná parou s vnějším spalovacím zařízením na uhlí, koks, dřevo, olej nebo plyn,

m

plavidla Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru určená pro výkon služby.

(3) Z hlediska emisí výfukových plynů se toto nařízení nevztahuje na

a

pohonné motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci

1

na rekreačních plavidlech a vodních skútrech výrobcem určených a označených výhradně pro závodění,

2

na zkušebních plavidlech následně neuvedených na trh,

3

na plavidlech speciálně určených pro přepravu osob, uskutečňovanou v rámci podnikání, při současném obsazení vlastní posádkou2),

4

na ponorných plavidlech,

5

na vznášedlových lodích,

6

na lodích s nosnými křídly,

7

na plavidlech Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru určených pro výkon služby,

b

původní historické pohonné motory a jejich jednotlivé repliky zhotovené podle konstrukčního návrhu z doby před rokem 1950, nevyráběné sériově a instalované na rekreačních plavidlech a vodních skútrech podle odstavce 2 písm. e) a g),

c

pohonné motory vyrobené pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedeny na trh.

(4) Z hlediska emisí hluku se toto nařízení nevztahuje na

a

všechna rekreační plavidla a vodní skútry, uvedené v odstavci 3,

b

rekreační plavidla a vodní skútry vyrobené pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedeny na trh.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a

rekreačním plavidlem každé plavidlo jakéhokoliv typu určené pro sportovní nebo rekreační účely s délkou trupu od 2,5 m do 24 m bez ohledu na druh pohonu,

b

částečně zhotoveným rekreačním plavidlem dokončené lodní těleso pro zhotovení rekreačního plavidla nebo stavebnice rekreačního plavidla,

c

vybranými částmi rekreačního plavidla

1

zařízení chránící vestavěné motory a záďové motory před nežádoucím zážehem,

2

zařízení pro zamezení startu zatíženého přívěsného motoru,

3

kormidelní kola, kormidelní mechanismy a soustavy ovládacích lan,

4

pevně umístěné palivové nádrže a palivové hadice,

5

prefabrikované průlezy a boční okna,

d

vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,

e

pohonným motorem zážehový nebo vznětový spalovací motor používaný k pohonným účelům, včetně dvoutaktních a čtyřtaktních vestavěných motorů, záďových motorů se zabudovaným výfukovým systémem nebo bez něj a přívěsných motorů,

(dále jen stanovené výrobky).

(2) Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí

a

větší úpravou motoru úprava, která

1

by mohla způsobit, že motor překročí mezní hodnoty emisí uvedené v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou běžné výměny součástí motoru, kterou se nezmění emisní vlastnosti, nebo

2

zvyšuje jmenovitý výkon motoru o více než 15 %,

b

větší úpravou plavidla úprava, která

1

mění druh pohonu plavidla,

2

zahrnuje větší úpravu motoru, nebo

3

mění plavidlo do té míry, že se považuje za nové plavidlo,

c

druhem pohonu strojní pohon, kterým je plavidlo poháněno, zejména lodní vrtule nebo hydroreaktivní pohonné systémy,

d

skupinou motorů výrobcem stanovená skupina motorů, u kterých je možno s ohledem na jejich konstrukci předpokládat podobné vlastnosti, pokud se týká emisí výfukových plynů,

e

základními technickými požadavky na stanovené výrobky požadavky na jejich konstrukci a provedení, na emise výfukových plynů a emise hluku z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a požadavky na ochranu uživatele,

f

vestavěným motorem pohonný motor zabudovaný uvnitř plavidla pohánějící pohonné zařízení například hřídelové vedení s lodní vrtulí,

g

záďovým motorem pohonný motor zabudovaný uvnitř plavidla u jeho zádě spojený se Z - pohonem, kterým je natáčecí pohonná jednotka s lodní vrtulí,

h

přívěsným motorem samostatná přenosná lodní pohonná jednotka tvořená pohonným motorem a pohonným zařízením s lodní vrtulí umístěná otočně vně zádě plavidla,

i

identifikačním údajem o fyzické osobě její jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, a identifikačním údajem o podnikající právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě její jméno, popřípadě jména, popřípadě obchodní firma uvedená v obchodním nebo živnostenském rejstříku, adresa trvalého pobytu nebo sídlo firmy, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

§ 3

Základní technické požadavky

Stanovené výrobky musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení; částečně zhotovená rekreační plavidla musí splňovat základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které se vztahují na rozpracované rekreační plavidlo. Pokud jsou základní technické požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti stanovených výrobků jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní technické požadavky splněny.

§ 4

Podmínky uvádění na trh

(1) Stanovené výrobky mohou být uvedeny na trh pouze pro použití odpovídající výrobcem určenému účelu, pokud neohrozí bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí.

(2) Rekreační plavidla a vodní skútry mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody s technickými požadavky na stanovené výrobky (dále jen postupy posuzování shody) podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 2.

(3) Částečně zhotovená rekreační plavidla mohou být uvedena na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil postupy posuzování shody podle § 5 v rozsahu stanoveném pro částečně zhotovená rekreační plavidla a pokud výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce vydal prohlášení, že tento výrobek je určen k dokončení jinými subjekty a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na rozpracované plavidlo podle § 10 odst. 4.

(4) Vybrané části rekreačního plavidla mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 2 a jsou-li určeny k montáži do rekreačních plavidel v souladu s prohlášením výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce podle § 10 odst. 5.

(5) Záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem a přívěsné motory mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 2. Vestavěné motory a záďové motory bez zabudovaného výfukového systému, pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství3), a které jsou ve shodě se zvláštní etapou podle předpisu Společenství4), a pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství5), mohou být uvedeny na trh, pokud u nich výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uplatnil příslušné postupy posuzování shody podle § 5 a vydal o tom ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 3.

(6) Na veletrzích, výstavách, při předvádění a jiných obdobných příležitostech mohou být předváděny stanovené výrobky, které nejsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tyto výrobky nemohou být uvedeny na trh nebo do provozu, dokud nebudou s tímto nařízením ve shodě.

(7) Uvádění rekreačních plavidel do provozu včetně jejich vybraných částí a vodních skútrů upravuje zvláštní právní předpis6,7).

§ 5

Postupy posuzování shody

(1) Před uvedením stanovených výrobků na trh výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije postupy posuzování shody uvedené v odstavcích 3 až 9.

(2) V případě posuzování rekreačního plavidla po jeho zhotovení, pokud výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce neplní povinnosti týkající se posuzování shody podle tohoto nařízení, může být rekreační plavidlo uvedeno na trh za podmínky, že tyto povinnosti převezme na vlastní odpovědnost fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie, která výrobek uvádí na trh. V tomto případě osoba, která uvádí výrobek na trh, požádá autorizovanou osobu o posouzení po zhotovení. Osoba, která uvádí výrobek na trh, předá autorizované osobě veškeré dostupné dokumenty a technické podklady, které se vztahují k prvnímu uvedení výrobku na trh v zemi jeho původu. Autorizovaná osoba přezkoumá jednotlivý výrobek a provede výpočty a další posouzení, aby se přesvědčila o jeho rovnocenné shodě s příslušnými požadavky tohoto nařízení. V tomto případě se štítek výrobku podle bodu 2.2 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení doplní nápisem certifikát dodatečného přezkoušení. Autorizovaná osoba vypracuje zprávu o shodě týkající se provedeného posouzení a uvědomí osobu, která uvádí výrobek na trh, o jejích povinnostech. Tato osoba vypracuje ES prohlášení o shodě podle § 10 odst. 1 a na výrobek připojí nebo dá připojit označení CE doplněné identifikačním číslem příslušné autorizované osoby.

(3) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije pro konstrukční kategorii plavidla A - oceánská a pro konstrukční kategorii plavidla B - mořská, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, u rekreačního plavidla

a

o délce trupu od 2,5 metru do 12 metrů postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody - modul Aa), nebo ES přezkoušení typu (postup posuzování shody - modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (postup posuzování shody - modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z postupů posuzování shody - modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení,

b

o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně

1

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - ES přezkoušení typu, doplněný postupem posuzování shody typu uvedeným v příloze č. 5 k tomuto nařízení - shoda s typem (postup posuzování shody - modul B + C),

2

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - ES přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody - uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení - zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody - modul B + D),

3

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - ES přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody - uvedeným v příloze č. 12 k tomuto nařízení - zabezpečování jakosti výrobků (postup posuzování shody - modul B + E),

4

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení - ES přezkoušení typu doplněný postupem posuzování shody uvedeným v příloze č. 7 k tomuto nařízení - ověřování výrobku (postup posuzování shody - modul B + F),

5

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 8 k tomuto nařízení - ověřování jednotlivých výrobků (postup posuzování shody - modul G), nebo

6

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení - komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody - modul H).

(4) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije pro konstrukční kategorii plavidla C - příbřežní, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, u rekreačního plavidla

a

o délce trupu od 2,5 metru do 12 metrů

1

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A), jsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy normy podle § 3, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení, nebo

2

postup posuzování shody uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody - modul Aa), nejsou-li při stavbě rekreačního plavidla dodrženy normy podle § 3, které upravují požadavky obsažené v bodech 3.2 a 3.3 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení,

b

o délce trupu od 12 metrů včetně do 24 metrů včetně postupy posuzování shody ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(5) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije pro konstrukční kategorii plavidla D - chráněných vod, definovanou v příloze č. 1 k tomuto nařízení, u rekreačního plavidla o délce trupu od 2,5 metru do 24 metrů postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A) nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(6) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije u vodních skútrů postup posuzování shody uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení - vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A) nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněné shodou s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo podle kteréhokoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(7) Z hlediska konstrukce a provedení výrobků podle § 1 odst. 1 písm. a), výrobce plavidla, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije u vybraných částí rekreačního plavidla postup posuzování shody podle kteréhokoli z modulů B + C nebo B + D nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(8) Z hlediska emisí výfukových plynů u výrobků podle § 1 odst. 1 písm. b) výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije postup posuzování shody ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení doplněný postupem posuzování shody s typem (modul C) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení anebo kterýkoli z modulů B + D nebo B + E nebo B + F nebo G nebo H podle příslušných příloh k tomuto nařízení.

(9) Z hlediska emisí hluku

a

u výrobků podle § 1 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 2 výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije,

1

provádějí-li se zkoušky podle harmonizované normy pro měření hluku (EN ISO 14509 v České republice vydána jako ČSN EN ISO 14509 Malá plavidla - Měření hluku emitovaného výkonným rekreačním plavidlem), buď postup posuzování shody vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo ověřování jednotlivých výrobků (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

2

použije-li se k posouzení shody postup založený na stanovení Froudeho čísla a poměru výkon/výtlak (body 1.2. a 1.3. části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení), buď postup posouzení shody vnitřní kontrola výroby (modul A) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

3

použijí-li se k posouzení údaje pro certifikované referenční plavidlo (body 1.4. a 1.5. části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení), stanovené v souladu s bodem 1, buď vnitřní kontrola výroby (modul A) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo ověřování jednotlivých výrobků (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

b

u výrobků podle § 1 odst. 1 písm. c) bodů 3 a 4 výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce použije postup posouzení shody vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení nebo postup ověřování jednotlivých výrobků (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení nebo postup komplexní zabezpečování jakosti (modul H) podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

§ 6

Označení CE a jiné označování

(1) Označením CE musí být při svém uvedení na trh opatřeny tyto stanovené výrobky:

a

rekreační plavidla, vodní skútry a vybrané části rekreačních plavidel podle § 2 písm. c), které splňují základní technické požadavky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které se na ně vztahují,

b

přívěsné motory, které splňují základní technické požadavky uvedené v částech B a C přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

c

záďové motory se zabudovaným výfukovým systémem, které splňují základní technické požadavky uvedené v částech B a C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis8), musí být připojeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem k rekreačním plavidlům a vodním skútrům podle bodu 2.2 části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, k vybraným částem rekreačních plavidel podle § 2 písm. c) nebo k jejich obalům, jakož i k přívěsným motorům a záďovým motorům se zabudovaným výfukovým systémem podle bodu 1.1. části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za provedení postupů uvedených v přílohách č. 6 (modul D), č. 7 (modul F), č. 8 (modul G), č. 9 (modul H), č. 12 (modul E) k tomuto nařízení.

(3) Stanovené výrobky je zakázáno opatřovat označením nebo nápisy, které by mohly kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o význam nebo tvar označení CE. Na stanovené výrobky nebo k jejich obalům lze připojit jakékoliv jiné označení, pokud se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE.

(4) Pokud se na stanovený výrobek vztahují i jiné právní předpisy, které se týkají jiných hledisek a rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že stanovené výrobky splňují rovněž ustanovení těchto předpisů. V takovém případě musí být v dokumentaci, ES prohlášení o shodě a v návodech, požadovaných těmito předpisy, přiložených k stanoveným výrobkům, uveden odkaz na měrnice Evropských společenství, které výrobce použil, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

§ 7

Doklady o použitém postupu posuzování shody podle § 13 odst. 7 zákona obsahují

a

technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 10 k tomuto nařízení,

b

dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou.

§ 8

Pro posuzování shody stanovených výrobků může být udělena autorizace podle § 11 zákona pouze právnické osobě, která splňuje nezbytné podmínky podle § 11 odst. 2 zákona a minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.

§ 9

Ochranná opatření

(1) Pokud je zjištěno, že výrobky podle § 1, které jsou opatřeny označením CE, mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí, i když jsou správně navrženy, zhotoveny, instalovány, udržovány a používány v souladu s určeným účelem, může být pro uvedený výrobek uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu9).

(2) V případě, že bylo pro stanovený výrobek uloženo ochranné opatření podle odstavce 1, uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a

nesplněním základních technických požadavků stanovených v § 3,

b

nesprávným použitím technických norem podle § 3, pokud je uvedeno, že tyto normy byly použity, nebo

c

nedostatky v technických normách uvedených v § 3.

§ 10

(1) ES prohlášení o shodě musí být vždy připojeno

a

k rekreačním plavidlům a vodním skútrům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 2.5. části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení),

b

k vybraným částem rekreačního plavidla,

c

k pohonným motorům, kde musí být vloženo do příručky uživatele (bod 4 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení).

(2) ES prohlášení o shodě připojené k výrobkům podle odstavce 1 se vypracovává v českém jazyce, případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uvedeno na trh, musí mít písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a

identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci, případně o dovozci,

b

popis a funkce výrobku a další údaje nutné k jeho bezpečnému užívání v souladu s určeným účelem použití, rok výroby, typ a výrobní číslo, jestliže jsou stanoveny,

c

odkaz na příslušné harmonizované technické normy, které byly použity (§ 4a zákona), nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje,

d

odkaz na jiné použité směrnice Společenství, jiné technické normy a technické předpisy (§ 3 odst. 1 zákona), nebo technické dokumenty (§ 3 odst. 2 zákona) použité při posuzování shody,

e

odkaz na příslušný certifikát ES přezkoušení typu vydaný autorizovanou osobou, existuje-li takový certifikát,

f

údaje o zvoleném postupu posuzování shody a identifikační údaje o autorizované osobě (obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), jestliže byl certifikát ES přezkoušení typu vystaven,

g

identifikační údaje o osobě pověřené podepisovat za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, nebo dovozce,

h

datum a místo vydání ES prohlášení o shodě, jméno osoby oprávněné jednat za výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis.

(3) ES prohlášení o shodě pro vestavěné motory a záďové motory bez zabudovaného výfukového systému, pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství3), a které jsou ve shodě se zvláštní etapou podle předpisu Společenství4), a pohonné motory, jejichž typ byl schválen podle předpisu Společenství5), musí kromě náležitostí podle odstavce 2 obsahovat prohlášení výrobce, že motor splňuje požadavky tohoto nařízení vlády na emise výfukových plynů, je-li instalován na rekreačním plavidle nebo ve vodním skútru podle návodu dodaného výrobcem, a že tento motor nesmí být uveden do provozu, dokud u rekreačního plavidla, nebo u vodního skútru, na němž má být instalován, nebude prohlášena shoda s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení vlády, je-li požadována.

(4) Prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na rozpracované rekreační plavidlo, se vypracovává v českém jazyce, případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uvedeno na trh, musí mít písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a

identifikační údaje o výrobci,

b

identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, případně dovozci,

c

údaje identifikující částečně zhotovené rekreační plavidlo (název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby),

d

popis a funkce částečně zhotoveného rekreačního plavidla (určený účel použití), další údaje nutné k bezpečnému užívání částečně zhotoveného rekreačního plavidla v souladu s určeným účelem použití,

e

prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, že částečně zhotovené rekreační plavidlo je určeno k dokončení jiným výrobcem a že splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti rekreačního plavidla,

f

datum a místo vydání prohlášení, jméno odpovědné osoby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis.

(5) Prohlášení výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce, že vybrané části rekreačního plavidla, jestliže jsou určeny k montáži do rekreačních plavidel, splňují základní technické požadavky podle § 3, a že tento stanovený výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě určeného použití bezpečný, se vypracovává v českém jazyce, případně i v jazyce členského státu Evropské unie, v němž má být uvedeno na trh, musí mít písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti:

a

identifikační údaje o výrobci,

b

identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, případně dovozci,

c

údaje identifikující vybrané části rekreačního plavidla (název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby),

d

popis a funkce vybrané části rekreačního plavidla (určený účel použití), další údaje nutné k jejímu bezpečnému užívání v souladu s určeným účelem použití, datum a místo vydání prohlášení, jméno odpovědné osoby výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce a její podpis,

e

prohlášení, že vlastnosti vybrané části rekreačního plavidla splňují základní technické požadavky podle § 3, požadavky harmonizovaných českých technických norem a popřípadě dalších technických norem, že tento stanovený výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě určeného použití bezpečný.

§ 11

Přechodné ustanovení

(1) Na trh mohou být uvedeny nové stanovené výrobky vyrobené a uvedené na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení, které vyhovují předpisům platným do data účinnosti tohoto nařízení, a to

a

do 31. prosince 2005 výrobky podle § 1 odst. 1 písm. a),

b

do 31. prosince 2005 vznětové pohonné motory (naftové) a čtyřtaktní zážehové (benzinové) pohonné motory,

c

do 31. prosince 2006 dvoutaktní zážehové (benzinové) pohonné motory.

(2) Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na stanovené výrobky vyrobené do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podle předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, jestliže byly uvfedeny na trh podle těchto dosavadních předpisů.

(3) Dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů lze využít jako podklady pro posouzení shody podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně skutečností, za kterých byly vydány.

(4) V rámci zjišťování, zda žadatel o autorizaci, který byl autorizován na základě předpisů platných do data účinnosti tohoto nařízení, splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody podle § 11 odst. 2 zákona, zkoumá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pouze podmínky, které nevycházejí z předpisů platných do data účinnosti tohoto nařízení.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, se zrušuje.

§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Místopředseda vlády a ministr dopravy:

Ing. Šimonovský v. r.

1

Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.

Směrnice 2003/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.

2

§ 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje (Úř. věst. č. L 59, 27. 2. 1998, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/63/ES (Úř. věst. č. L 227, 23. 8. 2001).

4

Etapa II podle bodu 4.2.3 přílohy I Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES .

5

Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo motorovou naftou (Úř. věst. č. L 36, 9. 2. 1988, s. 33). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. č. L 107, 18. 4. 2001, s. 10).

6

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

7

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

8

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

9

Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Základní technické požadavky na stanovené výrobky

Příloha PDF (735 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A)

Příloha PDF (62 kB)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody - modul Aa)

Příloha PDF (64 kB)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

ES přezkoušení typy (postup posuzování shody - mohul B)

Příloha PDF (126 kB)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Shoda s typem (postup posuzování shody - modul C)

Příloha PDF (78 kB)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody - modul D)

Příloha PDF (190 kB)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Ověřování výrobku (postup posuzování shody - modul F)

Příloha PDF (142 kB)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Ověřování jednotlivých výrobků (postup posuzování shody - modul G)

Příloha PDF (51 kB)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody - modul H)

Příloha PDF (211 kB)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Technická dokumentace

Příloha PDF (53 kB)

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Minimální požadavky pro autotizaci osob

Příloha PDF (77 kB)

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Zabezpečování jakosti výrobků (postup posuzování shody - modul E)

Příloha PDF (174 kB)

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 174/2005 Sb.

Posuzování shody výroby s požadavky na emise výfukových plynů a hluku

Příloha PDF (41 kB)
Zavřít
MENU