174/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů

Částka: 063 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. května 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. března 2005 Nabývá účinnosti: 2. května 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 96/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 15. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
174

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. března 2005,
kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla
a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) (dále jen "Společenství") stanoví technické požadavky

       a) z hlediska konstrukce a provedení na
    1.  
rekreační plavidla a částečně zhotovená rekreační plavidla,
    2.  
vodní skútry,
    3.  
vybrané části rekreačních plavidel, jestliže jsou uváděny na trh společenství (dále jen "trh") samostatně a jsou určeny k instalaci,
   b) z hlediska emisí výfukových plynů na
    1.  
pohonné motory, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech, nebo v nich,
    2.  
pohonné motory podrobené větší úpravě motoru, které jsou instalovány nebo speciálně určeny k instalaci na rekreačních plavidlech a vodních skútrech, nebo v nich,
   c) z hlediska emisí hluku na
    1.  
rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými motory,
    2.  
rekreační plavidla se záďovými motory bez zabudovaného výfukového systému nebo s vestavěnými motory podrobená větší úpravě plavidla a následně uvedená na trh do pěti let po provedení úpravy,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Základní technické požadavky
§ 4 - Podmínky uvádění na trh
§ 5 - Postupy posuzování shody
§ 6 - Označení CE a jiné označování
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ochranná opatření
§ 10  
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Základní technické požadavky na stanovené výrobky
Příloha č. 2 - Vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody - modul A)
Příloha č. 3 - Vnitřní kontrola výroby a zkoušky (postup posuzování shody - modul Aa)
Příloha č. 4 - ES přezkoušení typy (postup posuzování shody - mohul B)
Příloha č. 5 - Shoda s typem (postup posuzování shody - modul C)
Příloha č. 6 - Zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody - modul D)
Příloha č. 7 - Ověřování výrobku (postup posuzování shody - modul F)
Příloha č. 8 - Ověřování jednotlivých výrobků (postup posuzování shody - modul G)
Příloha č. 9 - Komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody - modul H)
Příloha č. 10 - Technická dokumentace
Příloha č. 11 - Minimální požadavky pro autotizaci osob
Příloha č. 12 - Zabezpečování jakosti výrobků (postup posuzování shody - modul E)
Příloha č. 13 - Posuzování shody výroby s požadavky na emise výfukových plynů a hluku
Zavřít
MENU