125/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
125

ZÁKON
ze dne 22. února 2005,
kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh


Čl. I


        Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slovo "zákon" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
_______________________________
      "1)  Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého programu činnosti podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh, a o změně nařízení (ES) 1896/2000 .
Nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 ze dne 23. července 1992 o vývozu a dovozu určitých nebezpečných chemických látek.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

        2.  V § 2 odst. 2 se slova "Biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k ničení" nahrazují slovy "Biocidním přípravkem je účinná látka nebo přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k hubení".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU