119/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. března 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. března 2005 Nabývá účinnosti: 29. března 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na
podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek
životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření),
ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona:

Čl.  I

        Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní:


"§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (dále jen "agroenvironmentální opatření"), včetně poskytování dotací2a) při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření.

_______________________________
      1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
      2) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Seznam přípravků na ochranu rostlin, které lze používat v rámci opatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné podle § 14a odst. 4 písm, a) a osdst. 5 písm. a) a e)"
Čl. III  
Zavřít
MENU