107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

Částka: 034 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. března 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 25. února 2005 Nabývá účinnosti: 8. března 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
107

VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2005
o školním stravování


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:


§ 1

Úvodní ustanovení

        (1)  Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení1), plného přímého zaopatření2), nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb3) (dále jen "strávníci").

        (2)  Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Organizace školního stravování

        (1)  Školní stravování zabezpečuje

a)   zařízení školního stravování4) a

b)   jiná osoba poskytující stravovací služby5),

(dále jen "provozovatel stravovacích služeb").

        (2)  Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.

        (3)  Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.6)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Organizace školního stravování
§ 3 - Zařízení školního stravování a jejich provoz
§ 4 - Rozsah služeb školního stravování
§ 5 - Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Výživové normy pro školní stravování
Příloha č. 2 - Finanční limity na nákup potravin
Zavřít
MENU