96/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. února 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 1. března 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 15. července 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
96

ZÁKON
ze dne 6. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů),
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 228/1997 Sb. a zákona č. 15/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        "(1)  Veřejnými funkcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády1), a členové zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstev obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy, které vykonávají působnost obcí s rozšířenou působností (dále jen "zastupitelstvo kraje či města").
_______________________________
1)
§ 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

        2.  V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

       "a) osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záležitostech vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě, jde-li o poslance či senátora nebo člena vlády a vedoucího ústředního správního úřadu,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU