95/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. února 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
95

ZÁKON
ze dne 21. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poštovních službáchČl. I


        Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slovo "zákon" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
"1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži.".

        2.  V § 1 odst. 1 se slova "provozovatele poštovních služeb, který poskytuje" nahrazují slovy "těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost zajišťovat".

        3.  V § 1 odst. 2 se slova "podle podmínek stanovených tímto zákonem za účelem" nahrazují slovy "za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímž účelem je".

        4.  V § 2 písm. a) se slova "písemnosti nebo jiné" zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o telekomunikacích
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU