91/2005 Sb.Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 026 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 28. února 2005 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91


PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb.,
zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb. a zákonem č. 670/2004 Sb.ZÁKONo podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

HLAVA I


OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky podnikání, výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) nediskriminační regulací organizace podnikání v energetických odvětvích při zachování funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb spotřebitelů a zájmů držitelů licencí a zajišťování spolehlivých, bezpečných a stabilních dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za přijatelné ceny,
       b) stavem nouze omezení nebo přerušení dodávek energie na celém území České republiky nebo na její části z důvodů a způsobem uvedeným v tomto zákoně,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH
HLAVA I - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podnikání v energetických odvětvích
§ 4 - Licence
§ 5 - Podmínky udělení licence
§ 6 - Odpovědný zástupce
§ 7 - Žádost o licenci
§ 8 - Udělení licence
§ 9 - Změny rozhodnutí o udělení licence
§ 10 - Zánik licence
§ 11 - Práva a povinnosti držitelů licencí
§ 12 - Povinnosti nad rámec licence
§ 12a - Dodavatel poslední instance
§ 13 - Prokazatelná ztráta
§ 14 - Fond
§ 15 - Výkon státní správy
§ 16 - Působnost ministerstva
§ 17 - Energetický regulační úřad a jeho působnost
§ 18 - Kontrola
§ 19 - zrušen
§ 20 - Regulační výkazy
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Díl 1 - Elektroenergetika
§ 21 - Trh s elektřinou
§ 22 - Účastníci trhu s elektřinou
§ 23 - Výrobce
§ 24 - Provozovatel přenosové soustavy
§ 24a - Oddělení provozovatele přenosové soustavy
§ 25 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 25a - Oddělení provozovatelů distribuční soustavy
§ 26 - Technické dispečinky
§ 27 - Operátor trhu s elektřinou
§ 28 - Oprávněný zákazník
§ 29 - Chráněný zákazník
§ 30 - Obchodník s elektřinou
§ 31 - Obnovitelné zdroje
§ 32 - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů
§ 33 - Výstavba výroben elektřiny
§ 34 - Autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 35 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 36 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 37 - Zánik autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 38 - Výstavba přímého vedení
§ 39 - Autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 40 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 41 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 42 - Zánik autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 43 - Povinnosti vlastníka přímého vedení
§ 44 - Omezení dovozu elektřiny
§ 45 - Elektrická přípojka
§ 46 - Ochranná pásma
§ 47 - Přeložky zařízení
§ 48 - Styk zařízení
§ 49 - Měření
§ 50 - Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou
§ 51 - Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy
§ 52 - Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
§ 53 - Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny
§ 54 - Stav nouze
Díl 2 - Plynárenství
§ 55 - Trh s plynem
§ 56 - Účastníci trhu s plynem
§ 57 - Výrobce
§ 58 - Provozovatel přepravní soustavy
§ 58a - Oddělení provozovatele přepravní soustavy
§ 59 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 59a - Oddělení provozovatelů distribuční soustavy
§ 60 - Provozovatel podzemního zásobníku plynu
§ 61 - Obchodník s plynem
§ 61a - Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran
§ 62 - Oprávněný zákazník
§ 63 - Chráněný zákazník
§ 64 - Plynárenské dispečinky a Bilanční centrum
§ 65 - Přímý plynovod
§ 66 - Plynovodní přípojka
§ 67 - Výstavba vybraných plynových zařízení
§ 68 - Ochranná pásma
§ 69 - Bezpečnostní pásma
§ 70 - Přeložky plynárenských zařízení
§ 71 - Měření
§ 72 - Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem
§ 73 - Stav nouze
§ 74 - Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu
§ 75 - Omezení dovozu a vývozu plynu
Díl 3 - Teplárenství
§ 76 - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
§ 77 - Odběratel tepelné energie
§ 78 - Měření
§ 79 - Tepelná přípojka
§ 80 - Výkup tepelné energie
§ 81 - Výstavba zdrojů tepelné energie
§ 82 - Autorizace na výstavbu zdrojů
§ 83 - Žádost o udělení autorizace
§ 84 - Rozhodnutí o udělení autorizace
§ 85 - Zánik autorizace
§ 86 - Přeložky rozvodných tepelných zařízení
§ 87 - Ochranná pásma
§ 88 - Stav nouze
§ 89 - Neoprávněný odběr
Díl 1 - Elektroenergetika
§ 21 - Trh s elektřinou
§ 22 - Účastníci trhu s elektřinou
§ 23 - Výrobce
§ 24 - Provozovatel přenosové soustavy
§ 24a - Oddělení provozovatele přenosové soustavy
§ 25 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 25a - Oddělení provozovatelů distribuční soustavy
§ 26 - Technické dispečinky
§ 27 - Operátor trhu s elektřinou
§ 28 - Oprávněný zákazník
§ 29 - Chráněný zákazník
§ 30 - Obchodník s elektřinou
§ 31 - Obnovitelné zdroje
§ 32 - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů
§ 33 - Výstavba výroben elektřiny
§ 34 - Autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 35 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 36 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 37 - Zánik autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
§ 38 - Výstavba přímého vedení
§ 39 - Autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 40 - Žádost o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 41 - Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 42 - Zánik autorizace na výstavbu přímého vedení
§ 43 - Povinnosti vlastníka přímého vedení
§ 44 - Omezení dovozu elektřiny
§ 45 - Elektrická přípojka
§ 46 - Ochranná pásma
§ 47 - Přeložky zařízení
§ 48 - Styk zařízení
§ 49 - Měření
§ 50 - Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou
§ 51 - Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy
§ 52 - Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
§ 53 - Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny
§ 54 - Stav nouze
Díl 2 - Plynárenství
§ 55 - Trh s plynem
§ 56 - Účastníci trhu s plynem
§ 57 - Výrobce
§ 58 - Provozovatel přepravní soustavy
§ 58a - Oddělení provozovatele přepravní soustavy
§ 59 - Provozovatel distribuční soustavy
§ 59a - Oddělení provozovatelů distribuční soustavy
§ 60 - Provozovatel podzemního zásobníku plynu
§ 61 - Obchodník s plynem
§ 61a - Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran
§ 62 - Oprávněný zákazník
§ 63 - Chráněný zákazník
§ 64 - Plynárenské dispečinky a Bilanční centrum
§ 65 - Přímý plynovod
§ 66 - Plynovodní přípojka
§ 67 - Výstavba vybraných plynových zařízení
§ 68 - Ochranná pásma
§ 69 - Bezpečnostní pásma
§ 70 - Přeložky plynárenských zařízení
§ 71 - Měření
§ 72 - Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem
§ 73 - Stav nouze
§ 74 - Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu
§ 75 - Omezení dovozu a vývozu plynu
Díl 3 - Teplárenství
§ 76 - Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
§ 77 - Odběratel tepelné energie
§ 78 - Měření
§ 79 - Tepelná přípojka
§ 80 - Výkup tepelné energie
§ 81 - Výstavba zdrojů tepelné energie
§ 82 - Autorizace na výstavbu zdrojů
§ 83 - Žádost o udělení autorizace
§ 84 - Rozhodnutí o udělení autorizace
§ 85 - Zánik autorizace
§ 86 - Přeložky rozvodných tepelných zařízení
§ 87 - Ochranná pásma
§ 88 - Stav nouze
§ 89 - Neoprávněný odběr
HLAVA TŘETÍ - POKUTY
§ 90 - Přestupky
§ 91 - Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících
HLAVA ČTVRTÁ - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
§ 92  
§ 93 - Působnost
§ 94  
§ 95 - Ukládání pokut
HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 96 - Společná ustanovení
§ 97 - zrušen
§ 98 - Přechodná ustanovení
§ 99 - Závěrečná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 104  
Příloha k zákonu - Bezpečnostní pásma plynových zařízení
Zavřít
MENU