81/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. února 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 23. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
81

ZÁKON
ze dne 21. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se mění takto:

        1.  V § 14 odst. 2 se slova "na území České republiky" nahrazují slovy "na území členského státu Evropské unie nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru" a slova "pro území České republiky" se nahrazují slovy "pro území členského státu Evropské unie nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU