68/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. února 2005 Nabývá účinnosti: 15. února 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 381/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
68

VYHLÁŠKA
ze dne 1. února 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb.,
kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů
v potravinách a potravinových surovinách        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na předpisy Evropských společenství1) u jednotlivých druhů potravin a surovin (dále jen "potraviny") uvedených v příloze č. 1 maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů. Vztahuje se na sušené a zpracované potraviny, i pokud jsou složkou jiné potraviny, a rovněž na potraviny určené pro vývoz do třetích zemí. Nevztahuje se však na potraviny, které jsou určeny pro jiný účel než lidskou spotřebu.

_______________________________
      1) Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich, ve znění směrnice Komise 80/428/EHS ze dne 28.  března 1980, směrnice Rady 81/36/EHS ze dne 9.  února 1981, směrnice Rady 82/528/EHS ze dne 19.  července 1982, směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16.  května 1988, směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, směrnice Rady 96/32/ES ze dne 21.  května 1996, směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28.  dubna 2000, směrnice Komise 2000/57/ES ze dne 22.  září 2000, směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU