57/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. února 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 4. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
57

ZÁKON
ze dne 27. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o azylu


Čl. I

        Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 3 větě první se za slova "ochranu formou azylu" vkládají slova " , nebo cizinec, který podal žádost o udělení azylu v jiném členském státě Evropské unie, je-li Česká republika příslušná k jejímu posuzování".

        2.  V § 2 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

        "(9) Nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu zletilé osoby odpovídající za ni podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství osoba mladší 18 let má, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, na území státu jejího posledního bydliště, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takovéto osoby; nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí i osoba mladší 18 let, která byla ponechána bez doprovodu poté, co přicestovala na území1b).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o azylu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU