54/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 26. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 4. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2005
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Sestavování a složení konkursních komisí

§ 1

        (1)  Předsedu a další členy konkursní komise (dále jen "komise") pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele školské právnické osoby nebo ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen "právnická osoba vykonávající činnost školy") jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursního řízení (dále jen "konkurs") zřizovatel příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "zřizovatel"), pro kterou se konkurs koná.

        (2)  Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, vykonává zaměstnanec zřizovatele. Tajemník není členem komise.

        (3)  Pokud člen komise přestane svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise.


§ 2

        (1)  Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1) jmenováni:

a)   jeden člen určený zřizovatelem,

b)   jeden člen určený obcí podle sídla příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,

c)   dva členové, kterými jsou odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sestavování a složení konkursních komisí
§ 2  
§ 3 - Náležitosti vyhlášení konkursu a činnost komise
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU