41/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 1. února 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
41

VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 písm. d), § 21 odst. 5, § 31 odst. 8, § 34 odst. 4, § 35 odst. 3, § 37 odst. 9, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 2, § 39 odst. 12, § 44 odst. 9, § 45 odst. 3 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

        Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,".

        2.  V § 1 odst. 1 se na konci textu písmen i) a m) doplňují slova "nejde-li o mobilní zařízení,".

        3.  Na konci nadpisu části třetí se doplňují slova " , obsah plánu úprav skládky, požadavky na ukládání odpadů z azbestu a na ukládání odpadu jako technologického materiálu na skládky, další technické požadavky na zařízení".

        4.  Text v závorce pod nadpisem části třetí zní:

"[K § 14 odst. 5 písm. c) a d), k § 21 odst. 5, k § 35 odst. 3 a k § 45 odst. 3 zákona]".

        5.  V § 10 písm. i) se čárka za slovy "D 12" nahrazuje tečkou a slova "přičemž ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor se řídí zvláštními právními předpisy7)" se nahrazují slovy "Ukládání odpadů do podzemních úložišť se řídí zvláštními právními předpisy7). Podzemní úložiště odpadů musí být vždy zařazeno do příslušné skupiny skládek podle § 11 odst. 5.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU