13/2005 Sb.Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 29. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 31 odst. 1, § 71, § 83 odst. 5, § 84 odst. 3, § 85 odst. 3 a § 91 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


ČÁST PRVNÍ

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


§ 1

Typy středních škol

        Typy středních škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování jsou: střední průmyslová škola, střední zemědělská škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škola, střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední zdravotnická škola, hotelová škola, střední pedagogická škola, střední umělecká škola, střední uměleckoprůmyslová škola, obchodní akademie, odborná škola, odborné učiliště a praktická škola.


§ 2

Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a spojování tříd při vyučování

        (1)  Nejnižší počet žáků ve škole s plným počtem ročníků je 80.

        (2)  Ve školách s oborem vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, může být nejnižší počet žáků ve škole 30. Na tyto školy se nevztahuje ustanovení odstavce 3.

        (3)  Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17.

        (4)  Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

        (5)  Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků. Při stanovení počtu a velikosti skupin je ředitel školy povinen zohlednit:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 1 - Typy středních škol
§ 2 - Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a spojování tříd při vyučování
§ 3 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
§ 4 - Podrobnosti hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§ 5 - Individuální vzdělávací plán
§ 6 - Komisionální zkouška
§ 7 - Uznání uceleného dosaženého vzdělání žáka
§ 8 - Uznání částečného vzdělání žáka
§ 9  
§ 10 - Výchovná opatření
§ 11 - Teoretické vyučování
§ 12 - Náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování
§ 13 - Odborný výcvik
§ 14 - Cvičení
§ 15 - Učební praxe a odborná nebo umělecká praxe
§ 16 - Sportovní příprava
§ 17 - Sportovní výcvikové a jiné kurzy a mimoškolní činnost
ČÁST DRUHÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU