7/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. ledna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
7

ZÁKON
ze dne 16. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. i) se za slova "pro jejich využití" vkládají slova "na zemědělském půdním fondu,".

        2.  V § 2 odst. 3 se za slova "stanoví vyhláškou" vkládají slova "podrobnosti nakládání a".

        3.  V § 7 odst. 6 a 7 větě první se za slova "odbornou způsobilost" vkládají slova "nebo jejíž odborná způsobilost byla uznána podle zvláštního právního předpisu13a)".

Poznámka pod čarou č. 13a) zní:
_______________________________
"13a)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.".

        4.  V § 7 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:

        "(10)  Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 2, pokud prokáže, že
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Čl. III  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU