3/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. ledna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
3

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o geologických pracích


Čl. I


        Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Postup při uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se řídí zvláštním právním předpisem.2c)".

Poznámka pod čarou č. 2c) zní:

_______________________________
"2c)
 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.".

        2.  V § 3 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

        "(6)  Osvědčení odborné způsobilosti se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá ojediněle nebo dočasně projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, pokud prokáže, že
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna horního zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU