1/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. ledna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

ZÁKON
ze dne 26. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní


Čl. I


        Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb. a zákona č. 387/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 písm. b) až f) se číslo "3,1" nahrazuje číslem "8,92".

        2.  V § 5 písm. b) se číslo "20" nahrazuje číslem "9,1" a slova "uhlovodíkových paliv a maziv" se nahrazují slovy "minerálních olejů".

        3.  V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku, která již nemohla být z časových důvodů připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce, převede správce daně na účet příjemce neprodleně po skončení rozpočtového roku jako operaci následujícího rozpočtového roku.".

        4.  V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

        "(3)  Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu a u kterých příjemcům nevzniká nárok ve formě podílu na celostátním hrubém výnosu daně, převede výnos těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho splatnou daňovou povinnost.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna lesního zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna knihovního zákona
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna atomového zákona
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. X  
Čl. XI - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU