695/2004 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

Částka: 235 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
695

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

O PODMÍNKÁCH OBCHODOVÁNÍ
S POVOLENKAMI NA EMISE
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ


HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

       a) práva a povinnosti provozovatelů zařízení a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
       b) postup při vydávání povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách,
       c) postup při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových plynů a podmínky obchodování s nimi,
       d) působnost orgánů veřejné správy,
       e) sankce za porušení uložených povinností.

§ 2

Základní pojmy

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) zařízením - stacionární technická jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a jakékoliv s nimi přímo související činnosti, které mají technickou spojitost s činnostmi provozovanými na daném místě a které mohou mít vliv na emise; za zařízení se nepovažují stacionární technické jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů. Jestliže tentýž provozovatel zařízení provozuje ve stejném zařízení nebo na stejném místě více činností, které spadají do stejné kategorie podle výčtu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kapacity v rámci těchto činností se sčítají,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O PODMÍNKÁCH OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - POVOLENÍ K EMISÍM SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
§ 3  
§ 4 - Náležitosti žádosti o povolení
§ 5 - Povolení
§ 6 - Změna podmínek povolení
§ 7 - Zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí
HLAVA III - OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
§ 8 - Národní alokační plán
§ 9 - Registr obchodování s povolenkami
§ 10 - Vydávání a přidělování povolenek
§ 11 - Obchodování s povolenkami
§ 12 - Vyřazení povolenek
§ 13 - Sdružení provozovatelů zařízení
§ 14  
HLAVA IV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 15  
§ 16 - Ministerstvo
§ 17 - Inspekce
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 18  
§ 19  
HLAVA VI - PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrované prevenci
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Zavřít
MENU