694/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Částka: 234 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
694

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I
Změna zákona o hospodaření energií

        Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 8 se mezi slova "vody stanovenými" vkládají slova "a pro regulaci ústředního vytápění".

        2.  V § 14 odst. 2 se slova "do 4 let" nahrazují slovy "do 6 let".


Čl.  II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

MENU