676/2004 Sb.Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 231 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
676

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon stanoví

       a) povinnost značit líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený,
       b) podmínky nakládání s lihem včetně způsobu jeho značení a evidence,
       c) výkon státní správy a kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně sankcí za jejich porušení.

§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) lihem nedenaturovaný etanol1) uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 a výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208, pokud celkový obsah etanolu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových nebo více, ve spotřebitelském balení,
       b) kódem kombinované nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu,2) ve znění platném k 1. lednu 2002,
       c) spotřebitelským balením uzavřené nádoby nebo jiné obaly opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo prodejce, určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,
       d) konečným spotřebitelem osoba, které je líh ke konečné spotřebě určen,
       e) daňovým územím České republiky území České republiky s výjimkou prostor svobodných pásem a svobodných skladů,3)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA
§ 3 - Povinnost značit líh kontrolní páskou
§ 4  
§ 5 - Kontrolní páska
§ 6 - Způsob značení
HLAVA III - REGISTRACE
§ 7 - Registrační řízení
§ 8 - Zánik registrace
§ 9 - Odejmutí registrace
HLAVA IV  
§ 10 - Podmínky značení lihu
§ 11 - Objednávání, prodej a nakládání s kontrolními páskami
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Vracení kontrolních pásek
HLAVA V - KONTROLA
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Společná ustanovení
§ 26  
§ 27 - Zabrání věci
§ 28 - Propadnutí věci
§ 29 - Neznačený líh
§ 30 - Zničení propadlé nebo zabrané věci
HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ
§ 31 - Společné ustanovení
§ 32 - Zmocňovací ustanovení
§ 33 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 34  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 35  
Zavřít
MENU