662/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Částka: 226 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 20. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 215/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 12. července 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
662

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2004,
kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů        Ministerstvo zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství (dále jen "Společenství")1) stanoví:


Čl. I

        Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
      "1)  Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví určité sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvnitř Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS , jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU