645/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Částka: 220 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 13. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
645

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3, § 31 odst. 2, § 36, § 40 odst. 4, § 56 odst. 4 a § 61 odst. 9 zákona:

§ 1
Způsob vedení základní, druhotné
a ústřední evidence Národního archivního dědictví

        (1)  Základní, druhotná a ústřední evidence Národního archivního dědictví se vede v písemné formě.

        (2)  Písemná forma vedení evidence podle odstavce 1 zahrnuje vedení evidence

       a) v listinné podobě, nebo
       b) v digitální podobě prostředky výpočetní techniky s možností uchování a přenosu záznamů na technických nosičích dat (dále jen "v digitální podobě").

        (3)  Základní evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v listinné podobě. Může být vedena i v digitální podobě.

        (4)  Ústřední evidence Národního archivního dědictví se vede vždy v digitální podobě.

        (5)  Základní evidence se aktualizuje průběžně, není-li dále stanoveno jinak. Druhotná evidence a ústřední evidence se aktualizují jednou ročně podle termínů uvedených v § 9.

        (6)  Základní evidence archiválií uložených mimo muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště Akademie věd České republiky a vysoké školy (dále jen "kulturně vědecké instituce") a archivy se aktualizuje jednou ročně do 31. ledna následujícího roku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví
§ 2 - Změny v evidenci Národního archivního dědictví při přemístění archiválií
§ 3 - Evidence přírůstků a úbytků archiválií
§ 4 - Evidence vnějších změn
§ 5 - Evidence vnitřních změn
§ 6 - Evidenční listy Národního archivního dědictví
§ 7 - Evidence archivních pomůcek
§ 8 - Zasílání a evidence stejnopisů archivních pomůcek
§ 9 - Způsob předávání údajů ze základní evidence do druhotné a ústřední evidence
§ 10 - Způsob vedení evidence archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí prohlášených za archivní kulturní památky nebo za národní kulturní památky
§ 11 - Postup a způsob vyřazování archiválií z evidencí Národního archivního dědictví při přehodnocení významu archiválií
§ 12 - Postup a způsob vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví při zničení archiválií
§ 13 - Způsob označování archiválií
§ 14 - Ukládání kopií archiválií a péče o kopie
§ 15 - Státní příspěvek
§ 16 - Vzorový badatelský řád
§ 17 - Ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy
§ 18 - Nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - Evidenční jednotky
Příloha č. 2 - Druhy archivních pomůcek
Příloha č. 3 - VZOROVÝ BADATELSKÝ ŘÁD Příloha č. 1 badatelského řádu - Badatelský list Příloha č. 2 badatelského řádu - Doklad o předložených a navrácených archiválií Příloha č. 3 badatelského řádu - Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení
Příloha č. 4 - Ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy
Příloha č. 5 - Nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií
Zavřít
MENU