641/2004 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Částka: 217 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 8. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 16. února 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
641

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2004
o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 15 odst. 3 zákona:

§ 1

Způsob a rozsah vedení evidence

        Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, vede průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů, které ji stanoví ohlašovací povinnost podle § 3, a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů.


§ 2

Rozsah ohlašování údajů z evidence

        (1)  Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, pokud není osobou podle odstavce 2 nebo 3, ohlašuje Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo") údaje z evidence v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 3; uvádí-li tato osoba na trh nebo do oběhu též opakovaně použitelné obaly, splňující podmínky podle § 13 odst. 2 zákona, ohlašuje i údaje z evidence v podobě vyplněného ročního výkazu uvedeného v příloze č. 2.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob a rozsah vedení evidence
§ 2 - Rozsah ohlašování údajů z evidence
§ 3 - Způsob ohlašování údajů z evidence
§ 4 - Zrušující ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Roční výkazy o obalech a odpadech z obalů za rok .....
Příloha č. 2 - Roční výkaz o opakovaně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 odst. 2 zákona o obalech (tj. jestliže z obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 55% hmotnostích)
Příloha č. 3 - Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona o obalech (tj. nedosahují opakovanéhopoužití alespoň 55% hmotnostních)
Příloha č. 4 - Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh a/nebo do oběhu méně než 0,3 tun obalů/rok
Zavřít
MENU