635/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

Částka: 215 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
635

ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 85/1994 Sb.


Čl. I


        V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se článek VII a příloha k zákonu č. 85/1994 Sb. zrušují.ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o telekomunikacích

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 85/1994 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o telekomunikacích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 131/2003 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 354/2003 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o dani silniční
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. X  
Čl. XI - Přechodná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ -         ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU