621/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Částka: 211 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. prosince 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 31. března 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


621

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11a odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 3 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se slovo pracovním nahrazuje slovem dovoleným.

2

V § 1 odst. 2 písm. c), § 1 odst. 3 písm. s) a v příloze č. 1 bodech 2.2.3.2 písm. a) a 7.4 písm. b) se slovo pracovní nahrazuje slovem dovolený.

3

V § 1 odst. 2 písm. d) se slovo pracovní nahrazuje slovem dovolenou.

4

V § 2 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2, v § 2 odst. 2 písm. c) bodech 1 a 2 a v příloze č. 1 bodě 7.4 písm. a) se slovo pracovní nahrazuje slovem dovolené.

5

V § 4 odst. 1 písm. d) bodě 4 se číslo 11 nahrazuje číslem 13.

6

V § 4 odst. 3 větě první se slovo řízení zrušuje.

7

V § 4 odst. 4 se číslo 4 nahrazuje číslem 2.

8

V § 4 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova odst. 4 písm. e) nahrazují slovy odst. 3.

9

V § 4 odst. 5 písm. c) se slovo přístupných nahrazuje slovem přípustných.

10

V § 5 odst. 3 a 4 se slova Úředním věstníku Evropských společenství nahrazují slovy Úředním věstníku Evropské unie.

11

V § 6 odst. 1 větě první se za slova pro plnění úkolů uvedených vkládá slovo v.

12

V § 9 písm. a) se slova nádoba neodpovídá nahrazují slovy tlakové zařízení nebo sestava neodpovídají.

13

V příloze č. 1 bodě 2.2.4 se na začátek písmene c) vkládá slovo v.

14

V příloze č. 1 bodě 2.10 písm. a) se slova odst. 1 nahrazují slovy odst. 2.

15

V příloze č. 1 bodech 2.2.2 písm. b), 2.11.2 a 7.3 a v příloze č. 2 bodě 3 písm. a) se slovo pracovního nahrazuje slovem dovoleného.

16

V příloze č. 1 bodech 2.2.4 písm. a) a 7.4 písm. a) se slovo pracovnímu nahrazuje slovem dovolenému.

17

V příloze č. 1 bodě 3.1.2 větě čtvrté se za slova notifikovanou osobou nebo vkládá slovo uznanou a text § 6c se nahrazuje textem § 6.

18

V příloze č. 1 bodě 3.1.2 větě páté se za slova notifikovaná osoba nebo vkládá slovo uznaná a text § 6c se nahrazuje textem § 6.

19

V přílohách č. 1, 3 a 6 se slova § 4 odst. 2 nahrazují slovy § 2 odst. 4.

20

V příloze č. 1 bodě 3.1.3 větě druhé se za slovo odsouhlaseni vkládá slovo uznanou a text § 6c se nahrazuje textem § 6.

21

V příloze č. 1 bodě 3.3.1 a v bodě 3.3.2 písm. a) se číslo 7 nahrazuje číslem 8.

22

V příloze č. 1 bodě 3.3.2 se slovo Opatření nahrazuje slovem Označení.

23

V příloze č. 1 bodě 4.2 písm. b) bod 2 zní:

2

použitím materiálů, na které se vztahuje materiálové osvědčení nebo evropské schválení pro materiály podle § 5, nebo

24

V příloze č. 1 nadpisu bodu 5 a v bodě 5.1 písm. b) se číslo 3 nahrazuje číslem 2.

25

V příloze č. 1 bodě 7.1 se před nadpis Značky vkládá označení bodu 7.1.1.

26

V příloze č. 1 bodě 7.5 se slovo pracovní nahrazuje slovem dovolená.

27

V příloze č. 2 bodě 2 se slova podle § 1 odst. 1 písm. a) bodu 3 a uvedená v § 3 odst. 3 písm. d) nahrazují slovy podle § 1 odst. 2 písm. a) bodu 3 a uvedená v § 2 odst. 2 písm. d).

28

V příloze č. 2 bodě 3 se slova podle § 1 odst. 1 písm. a) bodu 4 a uvedená v § 3 odst. 3 písm. d) nahrazují slovy podle § 1 odst. 2 písm. a) bodu 4 a uvedená v § 2 odst. 2 písm. d).

29

V příloze č. 2 Graf 4 se slova , bodu 3 zrušují.

30

V příloze č. 3 části 1 bodě 2 větě druhé se slova nejsou ve společenství ustanoveni nahrazují slovy nejsou usazení v členském státě Evropské unie.

31

V příloze č. 3 části 3 bodě 7 se slova sdělí Úřadu nahrazují slovy sdělí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen Úřad")".

32

V příloze č. 3 části 5 bodě 3 větě druhé se slova Nejsou-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce ustanoveni, uchovává technickou dokumentaci nahrazují slovy Nejsou-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce v členském státě Evropské unie usazení, uchovává technickou dokumentaci.

33

V příloze č. 3 části 5 bodě 4 písm. b) větě poslední se slovo jeho nahrazuje slovem jejím.

34

V příloze č. 3 části 6 bodě 5 písm. b) se slova druhého bodu bodu 3.4, nahrazují slovy druhého odstavce bodu 3.4,.

35

V příloze č. 3 části 8 bodě 6 se za slovo poskytuje vkládají slova Úřadu a.

36

V příloze č. 3 části 9 bodě 6 písm. c) se za slovo druhého vkládá slovo odstavce.

37

V příloze č. 3 části 9 bodě 6 písm. d) se slova posledního bodu bodu 4.3, posledního bodu bodu 4.4 nahrazují slovy posledního odstavce bodu 4.3, posledního odstavce bodu 4.4.

38

V příloze č. 3 části 12 bodě 5 písm. b) se slova druhého bodu bodu 4.4 nahrazují slovy druhého odstavce bodu 3.4.

39

V příloze č. 3 části 12 bodě 5 písm. c) se slova podle posledního bodu 3.3, posledního bodu 3.4 a bodů 4.3 a 4.4, nahrazují slovy podle posledního odstavce bodu 3.3, posledního odstavce bodu 3.4 a bodů 4.3 a 4.4..

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. března 2005.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Zavřít
MENU