621/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Částka: 211 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. prosince 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 31. března 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
621

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na tlaková zařízení        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 3 zákona:

Čl.  I

        Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slovo "pracovním" nahrazuje slovem "dovoleným".

        2.  V § 1 odst. 2 písm. c), § 1 odst. 3 písm. s) a v příloze č. 1 bodech 2.2.3.2 písm. a) a 7.4 písm. b) se slovo "pracovní" nahrazuje slovem "dovolený".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU