618/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 209 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 1. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
618

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2004,
kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb. a vyhlášky č. 68/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 10 odst. 1 se za slova "o přestupcích" vkládají slova "nebo o jiných správních deliktech".

        2.  Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU