614/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 208 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2004 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 29. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
614

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2004,
kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se
stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti
operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb. a vyhlášky č. 459/2003 Sb., se mění takto:

        1.  § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě požadavků účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,
       b) decentrální výrobou - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,
       c) diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále jen "diagram") - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,
       d) dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu s elektřinou,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Metodika stanovení plánované roční spotřeby elektřiny
Zavřít
MENU