588/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

Částka: 201 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
588

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2004,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 3 písm. b) se slova "uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu" nahrazují slovy "podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a)".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU