577/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 197 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2004 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 9. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
577

VYHLÁŠKA
ze dne 9. listopadu 2004,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 4 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb. a vyhlášky č. 413/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písmeno a) zní:

"a)  
železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,".

        2.  V § 1 písmeno e) zní:

"e)  
bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a hmatově vnímatelnou např. slepeckou holí a nášlapem,".

        3.  V § 2 odst. 2 písm. a) se slova "doporučené technické normy, uvedené v příloze č. 5" nahrazují slovy "technických norem uvedených v příloze č. 5 pod položkami 157, 159, 166 a 176".

        4.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
"1)
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 176/2004 Sb.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU