575/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.

Částka: 195 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2004 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 150/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
575

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2004,
kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb.,
kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice,
ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), k provedení § 17 odst. 7 písm. f) energetického zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

       "a) celkovými ztrátami v distribučních elektroenergetických soustavách - rozdíl mezi množstvím elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy a množstvím elektrické energie na výstupu z distribuční soustavy snížený o vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,".

        2.  V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

       "c) celkovými ztrátami v distribučních plynárenských soustavách - rozdíl mezi množstvím energie zemního plynu na vstupu do distribuční soustavy a množstvím energie zemního plynu na výstupu z distribuční soustavy snížený o vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,".

        3.  V § 2 odst. 1 písm. d) se slova "v hornině" nahrazují slovy "do horniny".

        4.  V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

       "e) celkovými ztrátami v přenosové soustavě - rozdíl mezi množstvím elektrické energie na vstupu do přenosové soustavy a množstvím elektrické energie na výstupu z přenosové soustavy,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Ověření výsledků regulace a stanovení korekčních faktorů v plynárenství"
Zavřít
MENU