559/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 189 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
559

ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o občanských průkazech


Čl. I


        Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména,".

        2.  V § 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

        "(5)  Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu3a) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

_______________________________
3a)
§ 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.".

        3.  V § 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. III  
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU