557/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 189 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
557

ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slova " , je-li sestaven" zrušují.

        2.  V § 7 odstavec 2 zní:

        "(2)  Obec může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu.".

Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.

        3.  V § 8 odstavec 2 zní:

        "(2)  Kraj může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU