541/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

Částka: 185 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. října 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. září 2004 Nabývá účinnosti: 25. října 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 208/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 20. července 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
541

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

Čl.  I

        Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 7a znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU