518/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Částka: 178 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. října 2004 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 23. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
518

VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2004,
kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 69 odst. 7, § 77 odst. 1, § 78 odst. 9, § 81 odst. 5, § 105 odst. 4, § 119 odst. 6 a § 130 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(K § 69 odst. 7 zákona)

§ 1

Individuální plán pracovní rehabilitace

        Individuální plán pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením1) obsahuje

       a) předpokládaný cíl pracovní rehabilitace,
       b) formy pracovní rehabilitace2), které byly stanoveny pro osobu se zdravotním postižením,
       c) předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace,
       d) termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

Druhy nákladů hrazených úřadem práce
a způsob jejich úhrady

§ 2


        (1)  Za náklady právnické nebo fyzické osoby pověřené podle § 69 odst. 1 zákona zabezpečením pracovní rehabilitace (dále jen "pověřená osoba"), spojené s prováděním pracovní rehabilitace, se považují

       a) přímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),
       b) režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace,
       c) náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabezpečuje jiné odborné nebo vzdělávací zařízení.

        (2)  Za náklady pověřené osoby, které jsou spojené s prováděním pracovní rehabilitace se dále, pokud nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v odstavci 1, považují

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (K § 69 odst.  7 zákona)
§ 1 - Individuální plán pracovní rehabilitace
§ 2 - Druhy nákladů hrazených úřadem práce a způsob jejich úhrady
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO A CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ DÍLNA (K § 77 odst.  1 zákona)
§ 6 - Charakteristika chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny
§ 7 - Způsob výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců
§ 8 - Druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny
§ 9 - Druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatně výdělečně činné
§ 10 - Způsob poskytování příspěvku
ČÁST TŘETÍ - VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO ČTVRTLETNÍHO PŘEPOČTENÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ JSOU OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (K § 78 odst.  9 zákona)
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO ROČNÍHO PŘEPOČTENÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝPOČET PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU (K § 81 odst.  5)
§ 15 - Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců
§ 16  
§ 17 - Způsob výpočtu plnění povinného podílu
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - PORADENSKÁ ČINNOST (K § 105 odst.  4 zákona)
§ 21 - Charakteristika poradenských činností
§ 22 - Formy poradenství
§ 23 - Druhy nákladů hrazených úřadem práce
ČÁST ŠESTÁ - PŘÍSPĚVKY V RÁMCI AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI (K § 119 odst.  6 zákona)
§ 24 - Veřejně prospěšné práce
§ 25 - Společensky účelná pracovní místa
§ 26  
§ 27 - Překlenovací příspěvek
§ 28 - Příspěvek na dopravu zaměstnanců
§ 29 - Příspěvek na zapracování
§ 30 - Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
§ 31 - Poskytování příspěvků
ČÁST SEDMÁ - SLUŽEBNÍ PRŮKAZ (K § 130 zákona)
§ 32 - Náležitosti služebního průkazu
§ 33 - Vzor služebního průkazu
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Příloha - Vzor služebního průkazu zaměstnanců v úřadech práce a zaměstnanců v Ministerstvu práce a sociálních věcí pověřených kontrolní činností podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zavřít
MENU